75 MLD ZŁ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I MŚP

Komisja Europejska zatwierdziła polski program zaliczek zwrotnych o wartości 16,6 mld euro dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Pomoc trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) nadal czeka na akceptację pomocy dla dużych firm.

Zaakceptowano część „tarczy finansowej PFR”, dotyczącą pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łączny budżet zaakceptowanego programu pożyczek wynosi 16,6 mld euro (około 75 mld złotych). Zatwierdzono go na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję Europejską 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r.

Pożyczki dla 376 tys. firm 

Zatwierdzony program dysponujący łącznym budżetem w wysokości 16,6 mld euro pozwoli Polsce na udzielenie mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia przeznaczonego na zaspokajanie ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, a także zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych pandemią koronawirusa. Środek ten posłuży jako pomoc dla 376 tys. przedsiębiorstw w zminimalizowaniu strat gospodarczych i utrzymaniu działalności w okresie po zakończeniu pandemii.

Program będzie skierowany do mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które borykają się z trudnościami gospodarczymi i brakiem płynności w następstwie pandemii koronawirusa. Część otrzymanych przez firmy subwencji może zostać umorzona. Chodzi o kwoty do 75 proc. wartości pożyczek. Jednak aby do tego doszło, firma będzie musiała spełnić określone kryteria, w tym utrzymać działalność i zatrudnienie.

PFR nadal czeka na zgodę Komisji Europejskiej na 7,5 mld zł pożyczek preferencyjnych dla dużych firm oraz na 7,5 mld zł instrumentów kapitałowych

W najbliższych dniach ruszą wnioski do PFR 

Odnośnie do notyfikacji dotyczącej 75 mld zł dla MŚP, Komisja Europejska uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. Warunki zakładają, że wsparcie, udzielane w formie zaliczek zwrotnych, nie przekroczy kwoty nominalnej 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, 120 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 800 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w jakimkolwiek innym sektorze. Wsparcie nie będzie przyznawane przedsiębiorstwom, które znajdowały się już w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.

Aby uzyskać środki na “tarczę finansową”, PFR wyemitował pakiet specjalnych obligacji, pierwsza sprzedaż już się zakończyła.

PFR wspólnie z 17 bankami komercyjnymi i Krajową Izbą Rozliczeniową wdrożyło już system przyjmowania wniosków. Będzie je można składać przez bankowość elektroniczną poprzez formularz do wypełnienia.

Więcej na stronie: https://pfr.pl/tarcza