DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Mikroprzesiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. 

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Oznacza to, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478 z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinansowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

  1. refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,
  2. refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
  3. pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,
  4. refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,
  5. pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,
  6. refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb. W  sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Ustawa COVID-19 umożliwia łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd (pożyczka) z formą wskazaną w art. 15zzb. Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy) i w ramach art.15zzb, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z  instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na tego samego pracownika.

Załączniki: