NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE ART. 15 ZZE4 USTAWY COVID-19

Z dniem 19 grudnia 2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o COVID -19 nabór wniosków o dotację trwa do dnia 31 stycznia 2021 r.  

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (Wniosek PSZ-DBDG).

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. 

Wnioski złożone przed terminem naboru ogłoszonego przez dyrektora PUP będą rozpatrzone negatywnie. 

Dotacja stanowi jednorazowe wsparcie, jej wysokość nie może przekroczyć 5000 zł. 

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, wykonywania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez Powiatowy Urząd Pracy na konto przedsiębiorcy. 
 
Mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą zamieszczoną na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.09.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. 

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

 
We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

  1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności, jednym z kodów wskazanych w art. 15zze4 ust. 1 ustawy;
  3. potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;
  5. o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

 
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. 

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. 

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2255

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.