POŻYCZKA STANDARDOWA


Rodzaje projektów:

Finansowanie projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego, a także finansowanie kapitału obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego wywołany epidemią COVID-19.

Przeznaczenie:

  • na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP.
  • do dnia 31 grudnia 2020 r. lub innego terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach, Ostateczny Odbiorca może ubiegać się o pożyczkę z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku 

Maksymalna wartość pożyczki:  

Do 500 tys. zł 

Wydatki obrotowe:

Możliwość sfinansowania kapitału obrotowego do wysokości 50% wartości pożyczki.

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, w ramach komponentu standardowego dopuszczalne jest finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 100% wartość pożyczki, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączaniem spłat zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy oraz refinansowaniem jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

Karencja:

Do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3-miesięczna w każdym12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty jednostkowej pożyczki.

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 dopuszcza się możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej. Maksymalny okres finansowania może zostać odpowiednio wydłużony o okres dodatkowej karencji lub okres „wakacji kredytowych”. Stosowne decyzje podejmuje, do dnia 31 grudnia 2020 r. lub innego terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach, Pośrednik Finansowy w odniesieniu do każdego jednostkowego wsparcia.

Okres spłaty:

Do 96 miesięcy.

Oprocentowanie:

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub na warunkach rynkowych.

Lista podmiotów obsługujących pożyczki: