POŻYCZKA STANDARDOWA-INNOWACYJNA Komponent innowacyjny

 

Oferta pożyczek unijnych z Instrumentów Finansowych wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Rodzaje projektów:

Finansowanie projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego.

Przeznaczenie:

  • na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość pożyczki:  

do 1 mln zł

Wydatki obrotowe:

Brak możliwości sfinansowania kapitału obrotowego w ramach komponentu innowacyjnego 

Karencja:

Do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3-miesięczna w każdym12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty jednostkowej pożyczki.

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 dopuszcza się możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej. Maksymalny okres finansowania może zostać odpowiednio wydłużony o okres dodatkowej karencji lub okres „wakacji kredytowych”. Stosowne decyzje podejmuje, do dnia 31 grudnia 2020 r. lub innego terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach, Pośrednik Finansowy w odniesieniu do każdego jednostkowego wsparcia. 

Okres spłaty:  

Do 120 miesięcy 

Oprocentowanie:

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub na warunkach rynkowych.

Lista podmiotów obsługujących pożyczki: