POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

Oferta pożyczek unijnych z Instrumentów Finansowych wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Rodzaje projektów:

Wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Maksymalna wartość pożyczki:

Do 600 tys. zł

Wydatki obrotowe:

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące lub obrotowe w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy (Zobowiązania publiczno-prawne nie mogą być finansowane ze środków pożyczki w przypadku udzielenia pożyczki na warunkach pomocy de minimis),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. 

Karencja:

Do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki. Wakacje kredytowe: Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty pożyczki.

Okres spłaty:

72 miesiące

Oprocentowanie:

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub na warunkach rynkowych lub zgodnie z Tymczasowymi ramami środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Komunikat KE z 19 marca 2020 C(2020) 1863).

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

Lista podmiotów obsługujących pożyczki:

Dokonano wyboru Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego (dla 4 z 7 części zamówienia):

 1. Umowa operacyjna na kwotę 37 mln (część VI zamówienia)

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów
  http://rarr.rzeszow.pl/

 2. Umowy operacyjne na kwotę 28 mln oraz 42 mln (odpowiednio część IV i VII zamówienia)

  Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
  ul. Chopina 18
  39-300 Mielec
  https://www.marr.com.pl/

 3. Umowa operacyjna na kwotę 20 mln (część II zamówienia)

  Regionalna Izba Gospodarcza
  ul. 1-go Sierpnia 26b
  37-450 Stalowa Wola
  http://rig-stw.pl/

W pozostałym zakresie trwa jeszcze analiza ofert.